Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Перемишлянської районної державної адміністрації
      Від 29 листопада 2012 року          м.  Перемишляни                № 878_

Про затвердження Порядку
проведення консультацій з
 громадськістю з питань
формування та реалізації                       
державної політики в
Перемишлянській районній
державній адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 р. № 586-XІV, постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 року №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), керуючись Указом Президента України від 03 жовтня 1992р. №493/2 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями), на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011р №1111/0/5-11 «Про затвердження Порядку проведення консультацій та реалізації державної політики в обласній державній адміністрації» та з метою вдосконалення роботи щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно важливих питань державної політики та проектів нормативно-правових актів районної державної адміністрації, які стосуються прав та інтересів широких верств населення:

 

1.     Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в районній державній адміністрації, що додається.
2.     Розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.
3.     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Голова районної державної     
адміністрації                                                                                                О.Й.Краєвський

 

 

                        

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                              розпорядженням голови районної     
                                                                                                               державної адміністрації
                                                                                                                 від 29.11.12 р. № 878

                                                                                                                 

 

                                                                       ПОРЯДОК

проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики в районній державній адміністрації

 

1.     Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (надалі – консультації з громадськістю).

2.     Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність районної державної адміністрації, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності районної  державної адміністрації.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу районної державної адміністрації з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

3.     Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку району, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.

4.     Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються районною державною адміністрацією під час прийняття остаточного рішення або в подальшій її роботі.

5.     Консультації з громадськістю організовує і проводить структурний підрозділ районної  державної адміністрації, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя.

6.     Організаційний відділ апарату районної державної адміністрації щороку складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю (надалі – орієнтовний план) з урахуванням основних завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Державною програмою економічного і соціального розвитку України та іншими документами, а також пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації і результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план складається з урахуванням пропозицій громадської ради, утвореної при районній державній адміністрації (надалі – громадська рада).

Орієнтовний план затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

7.     Громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства України (надалі – інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій громадській раді або безпосередньо районній державній адміністрації.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на території району, або від громадської ради при районній державній адміністрації такі консультації проводяться обов’язково.

Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, може також громадська рада.

8.     Під час проведення консультацій з громадськістю районна державна адміністрація подає громадській раді проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них.

9.     До участі у проведенні консультацій з громадськістю залучаються в установленому порядку органи місцевого самоврядування.

10.   Районна державна адміністрація під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіє із засобами масової інформації, надає їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.

11.   Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

12.   В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;

проектів регуляторних актів;

проектів державних і регіональних (районних) програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання;

звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

13.   Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;

теле- або радіодебатів, інтернет-конференцій, електронних консультацій.

14.   Публічне громадське обговорення організовує і проводить структурний підрозділ районної державної адміністрації із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає питання, яке буде винесене на обговорення;

приймає рішення про проведення обговорення;

розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);

вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, а також суб’єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих суб’єктів (надалі – заінтересовані сторони);

оприлюднює в обов’язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого шляху вирішення питання;

формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;

забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;

проводить аналіз результатів обговорення у разі прийняття рішення, що стосується різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

оприлюднює результати обговорення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

Для організаційного забезпечення проведення публічного громадського обговорення структурний підрозділ районної державної адміністрації може створювати робочу групу.

15.   В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводить обговорення;

питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;

варіанти вирішення питання;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;

можливі наслідки проведення в життя кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

спосіб забезпечення участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи районної державної адміністрації;

термін і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

16.   Для проведення публічного громадського обговорення шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується офіційний веб-сайт районної державної адміністрації.

17.   Районна державна адміністрація для проведення електронних консультацій з громадськістю розміщує на своєму офіційному веб-сайті:

інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення;

текст проекту акта, винесеного на обговорення;

електронну адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесене на публічне громадське обговорення.

Тексти проектів регуляторних актів оприлюднюються відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

18.   Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Термін проведення публічного громадського обговорення визначає районна державна адміністрація і повинен становити не менш як один місяць.

19.   Пропозиції та зауваження подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на адресу відповідальної особи районної державної адміністрації та офіційний веб-сайт районної  державної адміністрації.

Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт районної державної адміністрації, оприлюднюються на цьому веб-сайті протягом п’яти робочих днів після їх надходження.

Усні пропозиції та зауваження, у тому числі висловлені по телефону, фіксуються з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові громадянина, його поштової адреси.

Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження в письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження.

Анонімні пропозиції не реєструють і не розглядають.

Під час проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю ведеться протокол, у якому фіксують висловлені пропозиції і зауваження.

Текст протоколу оприлюднюють на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації протягом двох тижнів.

20.   Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

За результатами публічного громадського обговорення районна державна адміністрація готує звіт, в якому зазначається:

найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який проводив обговорення;

зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до районної державної адміністрації за результатами обговорення;

інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

21.   Результати публічного громадського обговорення в обов’язковому порядку районна державна адміністрація доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні після його закінчення.

22.   Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:

проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналізу інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);

створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

23.   Вивчення громадської думки організовує і проводить районна державна адміністрація із залученням громадської ради у такому порядку:

визначає:

-       потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;

-       питання, з яких проводиться вивчення громадської думки, альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;

-       строк, форми і методи вивчення громадської думки;

-       на конкурсній основі дослідницькі організації, фахівців, експертів, громадські організації, які проводитимуть вивчення громадської думки;

-       ступінь репрезентативності соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які досліджуються;

отримує підсумкову інформацію про результати вивчення громадської думки;

узагальнює громадську думку щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки;

забезпечує врахування громадської думки під час прийняття остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки;

оприлюднює в обов’язковому порядку на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб результати вивчення громадської думки.

24.   У звіті про результати вивчення громадської думки зазначають:

найменування структурного підрозділу районної державної адміністрації, який організував вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);

найменування адміністративно-територіальної одиниці у разі вивчення громадської думки на окремій території;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення думки яких проводилося;

тему та питання, з яких проводилося вивчення громадської думки;

методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;

ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження;

інформацію про осіб, що проводили вивчення громадської думки;

узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування під час прийняття остаточного рішення;

обґрунтування прийнятого рішення у разі неврахування громадської думки.

25.   Для організації вивчення громадської думки з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації районна державна адміністрація може відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського