Почергові дії медичного працівника та роботодавця у випадку захворювання на COVID-19

 

1.Медичний працівник має підозру на COVID-19 – медичний працівник звернувся до сімейного лікаря або терапевта, той встановив підозру на COVID-19, взяв мазок на ПЛР-тест, виписав листок непрацездатності щодо гострого респіраторного захворювання.

 

2.Надійшло лабораторне підтвердження діагнозу COVID-19 у відповідного медичного працівника.

3.Лікуючий заклад охорони здоров’я, до якого звернувся медичний працівник і вважає, що це може бути професійне захворювання, або роботодавець медичного працівника (заклад охорони здоров’я, де працює медичний працівник) після отримання відповідного лабораторного підтвердження та листка непрацездатності, має сформувати екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок / гостре професійне захворювання (отруєння) за встановленою формою.

4.Заклад охорони здоров’я (лікуючий або роботодавець) надсилає з використанням засобів зв’язку (факс, телефонограма, електронна пошта) та протягом доби на паперовому носії екстрене повідомлення:

а.  підприємству (установі, організації), де працює потерпілий медичний працівник або на якому він виконував роботу;

б.  територіальному органові Держпраці за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

в. робочому органові виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за місцем настання нещасного випадку (далі - робочий орган Фонду).

г.   уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

д. керівнику первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок - керівника профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки - уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці.

5. Роботодавець після отримання екстреного повідомлення організовує проведення епідрозслідування випадку інфікування медпрацівника лікарем-епідеміологом та за результатами проведення якого складається відповідний документ.

6. Роботодавець направляє матеріали епідрозслідування до лікаря-інфекціоніста та профпатолога, які встановлюють діагноз гострого професійного захворювання або його відсутність.

7. При встановленні медпрацівнику діагнозу гострого професійного захворювання роботодавець складає повідомлення про нещасний випадок/гостре професійне захворювання (отруєння) згідно з додатком 2 до Порядку № 337 та надає відповідним організаціям:

-  територіальному органові Держпраці;

-  робочому органові Фонду;

- керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);

- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок — керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;

-  уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);

-  органові ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до пункту 10 цього Порядку, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

- місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);

- органові галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності — територіальному профоб’єднанню;

- органові поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

Гостре професійне захворювання (отруєння), що сталися з працівником, який тимчасово переведений в установленому порядку на інше підприємство або виконував роботу за сумісництвом, розслідуються та беруться на облік підприємством, на яке працівника переведено або на якому він виконував роботу за сумісництвом.

8.У закладі охорони здоров’я, що є роботодавцем, утворюється комісія з розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), що не підлягають спеціальному розслідуванню (далі - комісія). Комісія утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після встановлення діагнозу гострого професійного захворювання

До складу комісії входять:

-      керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій з охорони праці (голова комісії);

-      представник робочого органу Фонду;

-      представник первинної організації профспілки (у разі її відсутності - уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці);

-      лікар з гігієни праці територіального органу Держпраці (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння);

-      інші представники підприємства (установи, організації), посадові особи органів Держпродспоживслужби, ДСНС (у разі потреби та за відповідним погодженням).

-      До складу комісії не може входити безпосередній керівник потерпілого.

Роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії (спеціальної комісії), зокрема забезпечити приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою, автотранспортом, спецодягом, спецвзуттям (у разі потреби), канцелярським приладдям тощо, а також за рішенням комісії (спеціальної комісії) залучити до роботи експертів, інших спеціалістів;

9.Розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) комісією підприємства проводиться протягом 5 робочих днів з дня утворення комісії.

10.Комісія за результатами розслідування складає картку обліку професійного захворювання (отруєння) форми П-5, акт форми Н-1 (Н-1/П, якщо гостре професійне захворювання визнано пов’язаним з виробництвом або Н-1/НП, якщо гостре професійне захворювання визнано не пов’язаним з виробництвом) у кількості визначеній рішенням комісії.

11.Роботодавець зобов’язаний:

-      протягом 5 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 організувати друкування, тиражування та формування необхідної кількості копій матеріалів розслідування (спеціального розслідування) разом з актами за формою Н-1, їх прошиття та нумерацію;

-      видати протягом 2 робочих днів після затвердження актів за формою Н-1 наказ про вжиття запропонованих комісією (спеціальною комісією) заходів до запобігання виникненню подібних нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь) у визначені в акті за формою Н-1 строки та надати (надіслати) його органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні, у подальшому в письмовій формі інформувати їх про стан вжиття заходів;

-      притягнути згідно із законодавством до відповідальності працівників, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, посадових (робочих) інструкцій.

12. Оригінали актів за формою Н-1 надаються:

  • потерпілому,
  • робочому органу Фонду соціального страхування (2 екземпляри),
  • підприємству або місцевій держадміністрації чи органу місцевого самоврядування (у разі настання гострого професійного захворювання (отруєння) з особами, які працюють на умовах цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, фізичними особами - підприємцями)
  • іншим органам та установам, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), надається копія акта.

13.Згідно з актом за формою Н-1/П та відповідним листком тимчасової непрацездатності відбувається виплата 100% середньої заробітної плати (оподаткованого доходу) та закривається відповідний листок тимчасової непрацездатності. Виплати за перші 5 днів - за рахунок коштів страхувальника, з 6-го дня - за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

14.Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого роботодавець протягом 10 робочих днів складає відомості про наслідки гострого професійного захворювання (отруєнь), аварії за формою Н-2, де зазначається про закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого: одужав; смерть потерпілого, що підтверджується висновком закладу охорони здоров’я; встановлення заключного діагнозу; встановлення інвалідності потерпілому. Повідомлення за формою Н-2 протягом трьох робочих днів надсилається роботодавцем організаціям та особам, яким надсилались акти за формою Н-1, додається до матеріалів розслідування та зберігається разом з ними відповідно до вимог цього Порядку.

ДОДАТКИ

Комісія (спеціальна комісія) має:

-      голова комісії зобов’язаний листом до першого засідання комісії поінформувати потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання комісії, у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії.

-      провести перше засідання комісії, на якому розглянути інформацію про гостре професійне захворювання (отруєння), розподілити функції між членами комісії, провести зустріч з потерпілим та скласти протоколи засідання комісії.

-      вивчити наявні на підприємстві документи та матеріали стосовно гострого професійного захворювання (отруєння) та у разі потреби надіслати запити до відповідних закладів охорони здоров’я для отримання медичних висновків.

-      визначити вид події, що призвела до нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), причини відповідно до Класифікатора видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії.

-      визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

-      з’ясувати обставини та причини настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

-      розглянути матеріали епідрозслідування та матеріали лікаря-інфекціоніста та профпатолога щодо встановлення діагнозу гострого професійного захворювання або його відсутності;

-      визначити, пов’язані чи не пов’язані нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) з виробництвом;

-      установити осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

-      розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам та/або гострим професійним захворюванням (отруєнням), у тому числі пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з охорони праці;

-      скласти, розглянути та підписати акти за формою Н-1 у кількості, визначеній рішенням комісії, у разі настання групових нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) скласти акти за формою Н-1 на кожного потерпілого;

-      у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім акта за формою Н-1, скласти картку обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П-5

-      передати не пізніше наступного робочого дня після підписання актів за формою Н-1 матеріали розслідування та примірники таких актів керівнику підприємства (установи, організації) або органу, що утворив комісію (спеціальну комісію), для їх розгляду та затвердження;

Рішення щодо визнання гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом приймається комісією шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

До матеріалів розслідування (спеціального розслідування) належать такі документи та їх копії:

-  екстрене повідомлення закладу охорони здоров’я про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння);

- повідомлення роботодавця (замовника робіт) про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), звернення органу досудового розслідування, інформація, отримана з інших джерел (звернення юридичних і фізичних осіб тощо), рішення (постанова) суду про проведення розслідування чи повторного розслідування або про встановлення факту настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) у судовому порядку;

-  копія наказу про утворення комісії з розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

-  копія наказу про продовження строку розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

-   копія наказу про утворення експертної комісії;

-   примірник (копія) акта за формою Н-1;

-  лист потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі) про утворення комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та запрошення до співпраці;

-  протоколи засідання комісії (спеціальної комісії) з розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) щодо розподілу обов’язків, зустрічі з потерпілим (членами його сім’ї чи уповноваженою ними особою);

- протокол огляду місця, де стався нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння);

- ескіз місця, де стався нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), необхідні плани, схеми, фотознімки такого місця, пошкоджених об’єктів, устатковання, інструментів;

- пояснювальні записки та протоколи опитування посадових осіб, потерпілих, свідків нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та інших осіб;

висновок експертизи (технічної, науково-технічної, медичної тощо) у разі проведення та/або експертної комісії у разі її утворення;

- копії протоколів технічного огляду транспортних засобів, результати діагностики обладнання (устатковання), випробувань і вимірювань електроустановок тощо;

-  копії документів про проходження потерпілим навчання та інструктажів з питань охорони праці;

-  копії документів про забезпечення потерпілого засобами індивідуального та колективного захисту;

-  копії документів про проходження потерпілим попереднього та періодичного медичних оглядів;

-   висновок про діагноз, причини смерті або характер і ступінь тяжкості травми потерпілого, стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння потерпілого;

- результати додаткових лабораторних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу, проведених установами, організаціями, лабораторіями, яким надано право проводити такі дослідження (у разі їх проведення);

-   запити до органів та установ про надання відповідних висновків і матеріалів;

-   відповіді (висновки) органів та установ;

- матеріали епідрозслідування та матеріали лікаря-інфекціоніста і профпатолога щодо встановлення діагнозу гострого професійного захворювання або його відсутності;

-  копії декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охоро-ни праці або дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р.   № 1107 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3077);

-  витяги з нормативно-правових актів щодо охорони праці, вимоги яких порушені;

копії приписів служби охорони праці підприємства (установи, організації) (які стосуються даного випадку, об’єкта, цеху, дільниці тощо);

- копії актів перевірок і розпорядчих документів територіальних органів Держпраці, постанов (ухвал) судових інстанцій (за наявності) - у разі проведення спеціального розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння);

-  копії протоколів про адміністративні правопорушення, що стосуються нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), виданих роботодавцеві посадовими особами територіальних органів Держпраці під час проведення спеціального розслідування (за наявності);

- інформація щодо відповідності встановленим вимогам нехарчової продукції, під час використання (експлуатації) якої сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) або використання (експлуатація) якої могло стати їх причиною (однією із причин), - у разі проведення спеціального розслідування;

- інші документи залежно від обставин і причин нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) за рішенням комісії.

У разі проведення спеціального розслідування випадку смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків до матеріалів розслідування належать:

- повідомлення роботодавця (замовника робіт) про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), звернення органу досудового розслідування, інформація, отримана з інших джерел (звернення юридичних і фізичних осіб тощо), рішення (постанова) суду про проведення розслідування чи повторного розслідування або про встановлення факту настання нещасного випадку в судовому порядку;

-  копія наказу Держпраці про утворення спеціальної комісії або про продовження строку спеціального розслідування;

-   примірник (копія) акта за формою Н-1;

-  медичний висновок про причини смерті, стан алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння;

- протокол огляду місця, де сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), за встановленою формою;

-   протокол зустрічі членів спеціальної комісії з членами сім’ї потерпілого чи уповноваженою особою, яка представляє їх інтереси, інші документи.